زاد روز عیسی مسیح

زاد روز عیسی مسیح

زاد روز عیسی مسیح خجسته باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، زاد روز عیسی مسیح را ؛ به ویژه به هم میهنان مسیحی ، شادباش می گوید.

christianisme

Partager