فرارسیدن زمستان و جشن یلدا

Ø'ب ی٠"دا خجست٠‡ باد

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ، جشن یلدا را به تمامی ایرانیان ؛ به ویژه ایرانیان مقیم ایتالیا شادباشد. شایسته است ؛ با مراجعه به یکی از دانشنامه Hé ... دیوان حافظ؛ یا شاهنامه فردوسی را گشوده ؛ و ابیاتی از آن را ، به خود و عزیزمان عیدانه دهیم.

La nuit de Yalda

Partager