هنر هری فرصتی برای اتحاد ایران و ایتالیا

دیوار سفارت ایتالیا بار دیگر نقاشی شد

سفارت ایتالیا در ایران که تصمیم دارد; در یک طرح فرهنگی; با همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی; و ارایه آثار آن ها روی دیوار خارجی این سفارتخانه, به زیباسازی شهر تهران; و پیوند هنر دو کشور کمک کند; دومین همکاری هنری این طرح را ه هفتم آذر ماه 1398 ؛ با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری رونمایی نمود. این رح که حاصل همکاری کسرا رفیعی و مارکو اوگو (Mark ugo) است ؛ به مدت ۲ ماه روی دیوار خارجی سفارت ایتالیااته ففارت ایتالاات یه گذه این دومین همکاری هنرمندان ایرانی و ایتالیایی در طرح “هنر شهری فرصتی برای اتحاد” است.

Partager