همکاری دانشگاه لیج فارس و پژوهشگاه ivio قطبی ایتالیا

امضاء تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه ult قطب ایتالیا

دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگاه ult. تفاهمنامه امضا شده در زمینه سنجش از راه دور دریایی, علوم راداری و پردازش تصاویر راداری و سایر زمینههای مورد علاقه طرفین است; و محققان دو دانشگاه بهصورت مشترک بر روی محیطزیست و علوم جوی خلیج فارس به مطالعه خواهند پرداخت.

این تفاهمنامه دارای مفادی از جمله تبادل استاد و دانشجو, طرح های پژوهشی مشترک, برگزاری رویدادهای بینالمللی مشترک و مشارکت در امر آموزش و پژوهش است; که به موجب آن در سال جاری پژوهشگران ایتالیایی برای اقامت چند ماهه و انجام مطالعات مشترک و مشاوره در پایاننامههای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه خلیجفارس عزیمت خواهند کرد; و همچنین اقدام مشترک در برنامه تبادل "اراسموس پلاس" اروپا در دستور کار همکاری دوجانبه قرار دارد.

زاز این ، تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه خلیج‌فارس و پژوهشگاه ult.

Partager