نمایشگاه و همایش ایران و اتالیا

نمایشگاه و همایش 60 a ajouté des photos

از ساعت روز یکشنبه 9 26 1398 آبان ماه آیین گشایش نمایشگاه و همایش 60 سال همکاری ایران و ایتالیا در حوزه میراث فرهنگی, در محل سالن همایش موزه ملی ایران آغاز خواهد شد. ان نمایشگاه تا تاریخ 10 ر ماه ادامه واهد داشت.

Partager