سلسله نشست‌های گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو

سوریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر

در جریان سلسله نشست های "گفت و گوهای ساپینزا ، نگاهی به فراسو" ؛ از ساعت 17 روز پنجشنبه 23 ژانویه 2020 م. نشست "سوریه ، ایران ، عراق: میراث در خطر" ، با حضور پروفسور "پائولو ماتیایی "(استاد باستان شناسی و هنر خاور میانه باستان - آکادمی لينچه یی) ؛"کارلو جوانی چرتی "(استاد ریشه شناسی ، ادیان و تاریخ ایران باستان - دانشگاه ساپینزا) ؛ و"لئوناردو کاپتزونه (استاد تاریخ کشورهای اسلامی - دانشگاه ساپینزا شهر رم) در دانشکده ادبیات دانشگاااسسر.

Partager