فراخوان همایش خمسه نگاری

فراخوان همایش خمسه نگاری. بازنمود خمسه نظامی در هنر

فرهنگستان هنرهمایش “خمسه نگاری. بازنمود خمسه نظامی در هنر "را اسفندماه 1398 برگزار می نماید.

Partager