هنرمند ایرانی جایزه نخست نمایشگاه هنر ارما را از آن خود ساخت

ار نقاشی کانیاو اران زاده جایزه نخست نمایشگاه هنر ارما را سب نمود

تابلو نقاشی کانیاو ایران زاده از گروه هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب که با پشتیبانی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, در بخش رقابتی نمایشگاه هنر پارما شرکت نموده بود; جایزه نخست این نمایشگاه را از آن خود ساخت. در این نمایشگاه موسسه فرهنگی هنری تذهیب با 36 اثر نقاشی با موضوع سماع از هنرمندان این مؤسسه حضور یافته بود; و اثر کانیاو ایران زاده پس از قرارگرفتن در میان 20 اثر برگزیده از کشورهای مختلف جهان, در نهایت جایزه بهترین اثر نقاشی این نمایشگاه را دریافت نمود. این نمایشگاه, یکی از معتبرترین نمایشگاههای بین المللی در اروپا است; که همه ساله با شرکت هنرمندان نوگرا, مجموعه داران, موسسات فرهنگی وهنری وگالری های معتبر از کشورهای مختلف, در شهر پارما برگزار میشود.

Partager