اجرای اپرای عروسکی مکبث به زبان ایتالیایی

Ø§Ù¾Ø ± ای Ø¹Ø ± ÙˆØ³Ú © ÛŒ Ù… Ú © Ø¨Ø «Ø¨Ù ‡ زبا٠† ایتال یایی Ø ± ÙˆÛŒ صØÙ † Ù ‡ Ù… ÛŒŒâ € OEO ± UO

27روه نمایش عروسکی آران ، اُپرای عروسکی "مکبث" اثر شکسپیر را ؛ به کارگردانی بهروز غریب‌پور ، رور ررر راننا - 25. موسیق؛ این اُپرا از آثار Giuseppe Verdi ؛ آهنگ‌ساز شهیر ایتالیایی انتخاب گردیده ؛ و خوانندگان آن Giuseppe Tadei ؛ Giovanni Foian ؛ Brigit می. این اثر پیش‌تر جایزه بهترین طراحی صحنه را از کانون منتقدان تئاتر ایران دریافت نموده است. غریب پور پیشتر; اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; خیام; مولوی; سعدی; حافظ; و لیلی و مجنون را نیز به روی صحنه برده; و اپراهای عروسکی رستم و سهراب; عاشورا; و .. وی در ایتالیا نیز اجرا گردیده است .

Partager